นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (Privacy Policy)

1. แนวคิดพื้นฐาน
บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลความลับของลูกค้า ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เพราะถ้าหากข้อมูลความลับของลูกค้ามีการรั่วไหลอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของลูกค้าได้
บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามนโยบายด้านล่างนี้

2. เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า
บริษัทจะไม่นำข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล บริษัทมีมาตรการรับมือการนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี และจะกำชับพนักงานทุกท่านให้เก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเข้มงวด
ข้อมูลบางประการที่ทางบริษัทไม่ได้รับจากลูกค้าโดยตรง โดยได้รับจากช่องทางอื่นหรือกรณีใดๆ บริษัทจะจัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูลความลับนั้นๆ ตามแนวทางด้านบน และเพื่อไม่ให้ข้อมูลความลับของลูกค้ามีการสูญหาย บริษัทได้จัดทำมาตรการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ ซึ่งถ้าหากมาตรการจำเป็นต้องปรับปรุง ทางบริษัทจะปรับปรุงอย่างรวดเร็วที่สุด

3. วัตถุประสงค์ในนำข้อมูลความลับของลูกค้ามาใช้
ข้อมูลความลับที่ได้รับมาจากการกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถาม และอื่นๆ จะนำไปใช้ดังต่อไปนี้
-เพื่อทราบข้อมูลของลูกค้าในการให้บริการรักษาความปลอดภัย
-ใช้ในการจัดส่งเอกสารต่างๆ
-ใช้ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ
-ใช้ในการจัดส่งเอกสารแนะนำสินค้า และเอกสารทักทายต่างๆ
-ใช้ในการจัดส่งของรางวัลเนื่องในกิจกรรมต่างๆ
-เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และบันทึกข้อมูลดังกล่าว
-เพื่อส่ง Mail Magazine
-ใช้ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข่าวสาร, สินค้าและบริการของทางบริษัทรวมไปถึงซีคอมกรุ๊ป

4. การใช้งานร่วมกัน
เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอมจำกัด และบริษัทซีคอมกรุ๊ปจะใช้ช่องทางตามข้อ 3

5. การควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทภายนอก
การนำข้อมูลความลับของลูกค้าที่ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม ดูแลรักษาอยู่ ส่งให้บริษัทภายนอก จะกระทำตามระเบียบต่อไปนี้
• ในการจ้างบริษัทอื่น ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด จะจัดทำสัญญาธุรกิจเพื่อเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามกฎหมายและตามนโยบายของบริษัท และเมื่อทำสัญญากับบริษัทคู่ค้าแล้ว ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด จะคอบกำกับดูแลและรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี
• ในการส่งมอบข้อมูลความลับของลูกค้าให้กับบริษัทคู่ค้า ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัดจะส่งมอบเพียงแค่ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น และทางบริษัทะไม่ส่งมอบข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นใดๆ ทั้งสิ้น

6. การแจ้งเตือนวัตถุประสงค์การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขให้ถูกต้อง การลบ และการระงับการใช้งานและอื่นๆ
บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด มุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เมื่อลูกค้าต้องการสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ หรือสอบถามว่าบริษัทมีข้อมูลใดอยู่บ้าง บริษัทจะยืนยันก่อนว่าผู้ที่ทำการร้องขอนั้นเป็นเจ้าของข้อมูลจริง และถ้าหากไม่มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษ ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลความลับตามระเบียบของบริษัท สำหรับในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง และลูกค้าต้องการที่จะแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบออก หรือแม้แต่ระงับการใช้ข้อมูล การลบข้อมูล หรือการห้ามการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่ 3 ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามข้อกฎหมาย และระเบียบของบริษัทในการดำเนินการกับข้อมูลนั้นๆ
ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับการนำไปใช้ การเปิดเผย การแก้ไข การลบ และการระงับการใช้งานต่างๆ โปรดทำตามด้านล่าง

7. การนำข้อมูลความลับไปให้บุคคลที่ 3
บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด จะนำข้อมูลไปให้บุคคลที่ 3 ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
•ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากลูกค้า
•เมื่อได้รับการร้องขอให้เปิดเผยจากองค์กรสาธารณะตามข้อบังคับของกฎหมาย
•เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และการขออนุญาตขจากลูกค้านั้นเป็นไปได้ยาก
•เมื่อองค์กรสาธารณะต้องการความร่วมมือตามข้อบังคับกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากลูกค้า และสถานการณ์มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรสาธารณะ

8. การตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลความลับของลูกค้า
ถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือพบการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม สามารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้
Customer Service บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด โทร 02-685-3990 (24ชั่วโมง)

9. การเปลี่ยนแปลง Privacy Policy
บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง Privacy policy ตามความเหมาะสม